Ankasitrahako ny Camp Fihavanana satria...

CAMP FIHAVANANA, zavatra iray anisan’ny nanamarika ny fiainako. Ny taona 2017 moa ny andiany voalohany tamin’ny CAMP FI, izay nandraisako anjara ho anisan’ireo « Staff Camp Counselor ». Anisan’ny nanamarika ahy ny fiarahana tamin’ireo tanora namana vahiny izay nanome izay rehetra azony nomena noho ny fitiavany an’i Madagasikara sy ireo ankizy gasy nahazo tombony tamin’izany. Maro ny zavatra niarahana sy niainana na dia roa herinandro fotsiny ary, tao anatin’ny fihavanana tanteraka sy fifaliana ary fitiavana. Zavatra iray manokana tokoa ny CAMP FI satria dia manampy ny fahalalan’ireo ankizy amin’izay zavatra mety tsy hitany any am-pianarana na any an-tranony kanefa ilainy amin’ny fiainany. Azo tanisaina ohatra ny momba ny fitarihana (Leadership), ny fahalalana sy fampivoarana ny tena manokana (Personal development and self-knowledge), ny fiainana an-tarika (Group life) ary indrindra ny momba ny fitiavan-tanindrazana sy ny FIHAVANANA.

Naniry mafy tokoa moa ny tenako ny mbola ho isan’ny CAMP FI tamin’ity taona 2018 ity, kanefa noho ny antony manokana amin’ny adidy sy andraikitra dia tsy afaka nitondra anjara biriky. Hany hamaranako ny teniko ary dia ny firariana ny soa sy fahombiazana ho anareo izay hitondra ny CAMP FI 2018, mahereza rahalahy sy ranabavy isany. Misaotra manokana ihany koa an’ireo toko telon’ny CAMP FI dia i Jessica RAZANADRAKOTO, Laura PATTERZON ary Sophie CONNOT.